Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami telefonicznie lub przez formularz kontaktowy.

Kontakt:

Telefon
33 4794 255
33 4794 256
33 4794 240-243

Adres e-mail
strategia@um.cieszyn.pl

Dodatkowe strony www
www.cieszyn.pl
www.visitcieszyn.com
www.um.cieszyn.pl

Adres:

Urząd Miejski Cieszyn
Rynek 1
43-400 Cieszyn

Napisz do nas

* Pola obowiązkowe

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 9546WE (ogólne rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str.1), zwanego dalej rozporządzeniem 2016679 informujemy, iż
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Cieszyna, Rynek 1, 43-400 Cieszyn, e-mail urzad@um.cieszyn.pl;
2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych Urząd Miejski w Cieszynie, Rynek 1, 43-400 Cieszyn, e-mail iod@um.cieszyn.pl;
3. Pani/ Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego na dany rok budżetowy na podstawie art. 6 ust 1 lit. e rozporządzenia 2016679 przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi w związku z art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym;
4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane członkom Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego, a w zakresie danych zgłaszającego projekt, również osobom zainteresowanym zgłaszanymi projektami.
Ponadto mogą być przekazane podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania przepisami prawa oraz podmiotom, z którymi Burmistrz Miasta Cieszyna zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych dla systemów informatycznych wykorzystywanych przy ich przetwarzaniu;
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, a następnie przez okres ustalony zgodnie z
1) ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,
2) rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,
3) Zarządzeniem Nr 0050.295.2024 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 29 maja 2024 roku w sprawie Budżetu Obywatelskiego Miasta Cieszyna na 2025 rok;
6. Posiada Pani/Pan prawo do:
1) dostępu do treści swoich danych,
2) sprostowania swoich danych,
3) usunięcia danych,
4) ograniczenia przetwarzania danych,
5) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
6) cofnięcia zgody na przetwarzanie Pani/Pana numeru telefonu (dotyczy zgłaszającego projekt) w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
7) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana danych narusza przepisy rozporządzenia 2016/679;
7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wynika z procedury budżetu obywatelskiego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak bez ich podania nie będzie możliwości rozpatrzenia projektu zgłoszonego w danej edycji do budżetu obywatelskiego lub uznania Pani/Pana poparcia dla tego projektu;
8. Pani/Pana dane nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji w tym profilowania, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 rozporządzenia 2016/679.