Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

Korzystając z  Platformy dostępnej pod domeną https://cieszyn.budzet-obywatelski.org ufasz, że odpowiednio przetwarzamy dane osobowe Użytkowników, dlatego chcemy zapewnić, że ich bezpieczeństwo i poufność stanowi podstawę przy projektowaniu i rozwijaniu wszystkich funkcjonalności Platformy. W niniejszej Polityce prywatności chcielibyśmy przekazać Użytkownikom najważniejsze informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych, tak aby pomóc w podejmowaniu świadomych decyzji dotyczących ich danych podczas korzystania z Platformy.

W tekście Polityki prywatności mogą pojawić się terminy,które definiujemy następująco:

Administrator danych osobowych (administrator danych, administrator) – Burmistrz Miasta Cieszyna, Rynek 1, 43-400 Cieszyn;

RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);

Platforma – serwis internetowy dostępny pod domeną https://cieszyn.budzet-obywatelski.org administrowany przez Urząd Miejski w Cieszynie, Rynek 1, 43-400 Cieszyn, Wydział Strategii i Rozwoju Miasta, Referat Strategii i Infrastruktury Miejskiej, tel. 33 4794 255, 33 4794 256, strategia@um.cieszyn.pl;

Użytkownik – odwiedzający Platformę dostępną pod domeną https://cieszyn.budzet-obywatelski.org.

Kto jest administratorem moich danych osobowych?

Administratorem Pana/Pani danych osobowych przetwarzanych na Platformie jest Burmistrz Miasta Cieszyna, Rynek 1, 43-400 Cieszyn, e-mail: urzad@um.cieszyn.pl

Jak mogę skontaktować się z  Administratorem?

Administrator danych powołał Inspektora Ochrony Danych z którym można skontaktować się mailowo na adres iod@um.cieszyn.pl

Na jakiej podstawie prawnej i w jakim celu przetwarzamy dane osobowe?

▪ Administrator danych przetwarza dane osobowe osób odwiedzających Platformę w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego na dany rok budżetowy. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. e RODO przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi w związku z art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o  samorządzie gminnym;

▪ Pana/Pani dane mogą być również przetwarzane w celu odpowiedzi na skierowane przez Pana/Panią zapytanie za pośrednictwem formularza kontaktowego umieszczonego na Platformie;

▪ Podanie danych wynika z  procedury budżetu obywatelskiego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak bez ich podania nie będzie możliwości rozpatrzenia projektu zgłoszonego w danej edycji do budżetu obywatelskiego, uznania poparcia dla tego projektu.

Czas przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, a następnie przez okres ustalony zgodnie z:

▪ Ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;

▪ Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych;

▪ Zarządzeniem Nr 0050.292.2023 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 8 maja 2023 roku w sprawie Budżetu Obywatelskiego Miasta Cieszyna na 2024 rok, zgodnie z którym usunięcie danych osobowych osób głosujących z platformy do głosowania nastąpi do  31.12.2023 r.;

▪ Dane dotyczące plików cookies zapisywanych na urządzeniach Użytkowników odwiedzających Platformę przechowuje się przez czas odpowiadający cyklowi życia zapisanych na urządzeniach plików cookies lub do czasu ich usunięcia w urządzeniu Użytkownika.

Zakres danych osobowych Użytkowników przetwarzanych przez Administratora

L.p.

Kategorie osób

Zakres danych

1.

autorzy projektów złożonych do Budżetu Obywatelskiego

imię i  nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail, adres IP

2.

pracownicy Administratora pracujący w procesie Budżetu Obywatelskiego

imię i  nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres IP

3.

mieszkańcy składający podpisy poparcia pod projektem do Budżetu Obywatelskiego

imię i nazwisko, adres zamieszkania

4.

mieszkańcy oddający głosy w głosowaniu dotyczącym Budżetu Obywatelskiego

imię i nazwisko, PESEL, miejsce zamieszkania, numer telefonu, adres IP

Przekazywanie danych osobowych innym podmiotom

▪ Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą członkowie Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego, w zakresie danych osób zgłaszających projekt mogą być osoby zainteresowane zgłaszanymi projektami. Ponadto mogą być przekazane podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania przepisami prawa oraz podmiotom, z którymi Burmistrz Miasta Cieszyna zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych dla systemów informatycznych wykorzystywanych przy ich przetwarzaniu,

▪ Administrator danych na podstawie stosownej umowy powierzył przetwarzane danych osobowych operatorowi systemu informatycznego służącego do obsługi głosowania, firmie MEDIAPARK Sp. z  o.o. Adres: ul. Władysława Trylińskiego 10, 10‑683 Olsztyn NIP: 7393910693.

Przekazywanie danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)

Administrator danych nie przekazuje danych osobowych użytkowników poza obszar EOG.

Prawa osoby, której dane dotyczą na podstawie przepisów RODO

Prawo dostępu do  danych osobowych (art. 15 RODO)

Ma Pan /Pani prawo uzyskania od Administratora danych informacji, czy Pana /Pani dane osobowe są przetwarzane. Jeżeli Administrator danych przetwarza Pana/Pani dane osobowe ma Pan/Pani prawo dostępu do danych osobowych, uzyskania informacji o celach ich przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych lub o  kryteriach ustalania tego okresu, oraz prawach przysługujących Panu/Pani na mocy RODO;

Prawo do sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO)

Jeżeli Pana/Pani dane osobowe są nieprawidłowe, ma Pan/Pani prawo żądania od Administratora danych niezwłocznego ich sprostowania lub uzupełnienia.

Prawo do usunięcia danych osobowych, tzw.prawo do bycia zapomnianym” (art. 17 RODO)

Ma Pan/Pani prawo żądania od Administratora danych usunięcia swoich danych osobowych, gdy:

I. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane;

II. cofnięta została zgoda, na której podstawie opiera się ich przetwarzanie i  nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;

III. wniesiony został sprzeciw zgodnie z art. 21 RODO i nie występują inne nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania;

IV. dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;

V. dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator danych;

VI. dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego zgodnie z art. 8 ust. 1 RODO .

Pomimo zgłoszenia żądania usunięcia danych osobowych Administrator danych może przetwarzać Pana/Pani dane dalej w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub z uwagi na obowiązki prawne, którym podlega, o czym zostanie Pan/Pani poinformowany/a.

Prawo do zgłoszenia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO)

Ma Pan/Pani prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:

I. kwestionuje Pan/Pani prawidłowość swoich danych osobowych – Administrator danych ograniczy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych na czas pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych;

II. przetwarzanie Pana/Pani danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych osobowych zażąda Pan/Pani ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;

III. Pana/Pani dane osobowe przestały być potrzebne do celów przetwarzania, ale są one potrzebne w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

IV. gdy zgłosił/a Pan/Pani sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych – do czasu stwierdzenia czy prawnie uzasadnione interesy po stronie Administratora danych są nadrzędne wobec podstaw wskazanych w Pana/Pani sprzeciwie.

Prawo do żądania przenoszenia danych osobowych (art. 20 RODO)

Ma Pan/Pani prawo do otrzymania od Administratora danych kopii swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.

Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO)

Ma Pan/Pani prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych, w tym profilowania, gdy Administrator danych przetwarza dane osobowe do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów lub na potrzeby marketingu bezpośredniego.

Czas rozpatrywania żądań Użytkowników

Administrator danych bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania, udziela informacji o  działaniach podjętych w związku ze zgłoszonym przez Pana/Panią żądaniem. W  razie potrzeby termin miesięczny może być przedłużony o kolejne dwa miesiące z  uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań.

W każdym wypadku, jako Administrator danych, poinformujemy Pana/Panią o takim przedłużeniu w terminie miesiąca od otrzymania żądania z podaniem przyczyn opóźnienia.

  • Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Jeżeli sądzi Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych w tym RODO, ma Pan/Pani prawo złożenia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. W Polsce organem nadzorczym w rozumieniu RODO jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).